Ragad Movie – Vinod Prabhakar – Dir: Mahesh Gowda – Shooting