ಬಾಲ್ಕನಿಯಿಂದಸಂದರ್ಶನ

‘ರಗಡ್’ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಹೇಶ್ ಗೌಡ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸಿದ ಸಂದರ್ಶನ

ವಿನೋದ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ‘ರಗಡ್’ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಹೇಶ್ ಗೌಡ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸಿದ ಸಂದರ್ಶನ

Tags